Witaj na nowej stronie Biblioteki

Miło nam powitać Cię na naszej nowej stronie internetowej

Niniejszy regulamin Wypożyczalni w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi dla mieszkańców z terenu gminy Żychlin ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. okazać dokument potwierdzający tożsamość,
  2. podpisać kartę zobowiązania.
 3. Czytelnicy małoletni do lat 14 w celu zapisu do Biblioteki zobowiązani są stawić się
  z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania z Biblioteki przez osobę małoletnią jest złożone
  w obecności bibliotekarza podpisu rodzica na zobowiązaniu.
 4. Młodzież od 14 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub innych danych istotnych przy rejestracji.
 6. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 7. Torbę i wierzchnie okrycie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 8. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez czytelników.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 1. Podstawą korzystania z wypożyczalni biblioteki jest Karta Czytelnika.
 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 10 książki na okres nie dłuższy niż
  1 miesiąc, lektury szkolne na 1 miesiąc.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczonych książek oraz wydłużyć termin ich zwrotu.
 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 5. Nowości wydawnicze mogą być wypożyczane wyłącznie na okres 1 miesiąca. Po upływie tego terminu biblioteka jest zobligowana do telefonicznego poinformowania o natychmiastowym zwrocie woluminów. W razie braku zainteresowania przez innych czytelników danym tytułem , czytelnik powinien przedłużyć w Bibliotece termin zwrotu książki.
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w szczególnych przypadkach zbiór może być udostępniany czytelnikowi.
 7. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 8. W Bibliotece działa czytelnia internetowa. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne,
  a zasady korzystania ustala Kierownik biblioteki.

ODPOWIEDZIANOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻĘK 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książek przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada materialnie czytelnik.
 3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
  W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć
  w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o nie mniejszej wartości i podobnej tematyce.

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia listowne, telefoniczne, osobiste.
  Za upomnienia Biblioteka pobiera opłaty w wysokości określonej w Cenniku Opłat Regulaminowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Za wpłacone należności z tytułu wysyłanych upomnień bibliotekarz wystawia pokwitowanie.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

UWAGI KOŃCOWE 

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Jeśli czytelnik przetrzymuje książki ponad pół roku będzie pozbawiony na okres jednego miesiąca prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie

Załącznik nr 1
do Regulaminu Wypożyczalni
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Marii Kownackiej w Żychlinie

Cennik opłat regulowanych

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin (powyżej następnych 30 dni kalendarzowych) biblioteka będzie wystawiać KP z opłatą za nie oddanie w terminie – koszt 5 zł płatne przy oddaniu książki.
 1. Zniszczenie książki – odkupienie książki o tym samym tytule lub zbliżonej tematyce i cenie
Skip to content